Social Icons

คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี


20 กุมภาพันธ์ 2558 คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี โดยช่วงเช้าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รพ.ยะรัง และช่วงบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานไอที ณ รพสต.บ้านจาเราะบองอ...


 
Blogger Templates