Social Icons

ตารางการให้บริการ

ตารางการให้บริการ รพ.สต.สะดาวา


วัน/เวลา
กิจกรรมเช้า (08.00 12.30 น.)
12.00 13.00 น.
กิจกรรมบ่าย (13.00 16.30 น.)
จันทร์
รักษาพยาบาล / คลีนิควัยรุ่น / สุขภาพจิต / ทันตกรรม
พักกลางวัน
เยี่ยมบ้าน ( home health care)
อังคาร
รักษาพยาบาล / คลินิคฝากครรภ์ / ทันตกรรม
เยี่ยมหลังคลอด
พุธ
รักษาพยาบาล / คลินิคความดัน เบาหวาน / ทันตกรรม
เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี
รักษาพยาบาล / คลินิคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / ทันตกรรม
วัคซีน / โภชนาการ / พัฒนาการในชุมชน
ศุกร์
รักษาพยาบาล / อนามัยโรงเรียน
ผู้สูงอายุ / ชมรมสร้างสุขภาพ
เสาร์
บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
อาทิตย์
บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
 
Blogger Templates